Zde, v kupeckém domě u přístavu, dnes nazývaném „Koncil", se konala v roce 1417 jediná právoplatná volba papeže severně od Alp. Výjimečnou je tím, že se jí - v rozporu s jinak obvyklými pravidly papežské volby - zúčastnili nejenom kardinálové.

Po sesazení nebo abdikaci tehdejších tří papežů se uvolnila cesta k volbě papeže nového. O způsobu volby byly vedeny dlouhé rozhovory. Ta se nakonec stala mimořádnou tím, že papeže volilo nejen 23 kardinálů, ale také 30 zástupců takzvaných "národů", tedy zástupců všech účastníků koncilu. Nově zvolený papež se tak mohl spolehnout na celoevropskou podporu.

Tajná nahlédnutí

8. listopadu 1417 byli voliči papeže vyzvednuti po jednom v domech, kde byli ubytováni, a odvedeni na mši do Münsteru a poté do kupeckého domu u přístavu, který sloužil jako budova konklave. Každý volič si smĕl vzít s sebou do kupeckého domu až dva průvodce, takzvané konklavisty, a tam, v jedné z 56 zvláště pro to postavených jizeb se připravit. Kupecký dům byl uzavřen na závoru, okna byla zazdĕna. Kromĕ toho se staral jeden strážný oddíl o to, aby voliči nemĕli žádný kontakt s vnĕjším svĕtem.

Volba probíhala  písemnĕ, ale ne tajnĕ. V prvním volebním kole 10. listopadu nezískal žádný z kandidátů potřebnou dvoutřetinovou vĕtšinu.

Výsledek druhého volebního kola 11. listopadu se lišil jen minimálnĕ od prvního. Pak ale začal takzvaný „přestup", kdy stále více voličů postupovalo své hlasy ve prospĕch Itala Oddona Colonny, a tak byl již krátce před polednem jednohlasnĕ zvolen nový papež.

Habemus papam!

O úspĕšné volbĕ papeže nebyli kostničtí obyvatelé informováni bílým kouřem, jak je tomu dnes. Tehdy bylo otevřeno okno budovy a z nĕho zaznĕlo dlouho očekávané „Habemus papam". Koncilní kronikář Ulrich Richental informuje
o nesčetných zpĕvných ptácích, kteří se prý slétli na střechu kupeckého domu  

a tím ohlásili přítomnost Ducha Svatého.

Kromĕ této kostnické kroniky se zachovaly také záznamy v denících voličů papeže a volební protokoly, a tak jsou v současné dobĕ k dispozici dosti podrobné znalosti o konkláve, které mělo být tajné. Zvláštnosti volby v Kostnici, především zapojení koncilních národů, závĕrečná jednohlasná volba a přítomnost zástupců celé západoevropské církve přispĕly k tomu, že Oddo Colonna jako jediný papež Martin V. dosáhl uznání v celé západní a střední Evropĕ a tím bylo papežské schizma po 39 letech ukončeno.